Báo cáo Ngành

2021

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T12 2021

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T11 2021

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T10 2021

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T09 2021

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T08 2021

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T07 2021

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T06 2021

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T05 2021

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T04 2021

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T03 2021

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T02 2021

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T01 2021

2020

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN NĂM 2020

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T12 2020

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T11 2020

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T10 2020

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T09 2020

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T08 2020

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T07 2020

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T06 2020

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T05 2020

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T04 2020

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T03 2020

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T02 2020

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T01 2020

2022

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T04 2022

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T03 2022

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T02 2022

BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN T01 2022