Báo cáo Ngành

2021

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG THÁNG 12 - 2021

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG THÁNG 11 - 2021

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG THÁNG 10 - 2021

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG THÁNG 09 - 2021

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG THÁNG 08 - 2021

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG THÁNG 07 - 2021

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG THÁNG 06 - 2021

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG THÁNG 05 - 2021

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG THÁNG 04 - 2021

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG THÁNG 03 - 2021

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG THÁNG 02 - 2021

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG THÁNG 01 - 2021

2020

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG NĂM 2020

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG THÁNG 11 - 2020

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG THÁNG 10 - 2020

BẢN TIN NGÀNH XI MĂNG THÁNG 09 - 2020

BẢN TIN NGÀNH XI MĂNG THÁNG 06 - 2020

2022

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG THÁNG 04 - 2022

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG THÁNG 03 - 2022

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG THÁNG 02 - 2022

BÁO CÁO NGÀNH XI MĂNG THÁNG 01 - 2022